ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το μισθωτήριο η εταιρία TCR (Thessaloniki Car Rental) εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή, το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο συμβόλαιο αυτό (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το Αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή σε καλή γενικά κατάσταση και χωρίς εμφανή ελαττώματα και οποιαδήποτε παράπονα αναφορικά με την κατάσταση αυτού θα πρέπει να γίνονται αμέσως στην TCR κατά την παράδοση. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει να επιστρέψει στην TCR το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τη συμφωνία. Στην αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην TCR, εκτός από την κανονική χρέωση και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η TCR διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του Μισθωτή, εάν και εφ΄ όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του συμβολαίου αυτού.

2. ΚΛΟΠΗ, ΖΗΜΙΕΣ κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημίας του αυτοκινήτου ή Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) ο μισθωτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης και φύλαξης. Πιο συγκεκριμένα: α) Ο μισθωτής ευθύνεται για κλοπή, απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου, εκτός εάν η TCR έχει απαλλάξει τον μισθωτή από την ευθύνη για κλοπή, απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου από ατύχημα επειδή ο μισθωτής αποδέχθηκε τους όρους για την Κάλυψη Κλοπής ή και την Κάλυψη Ζημιών Μισθωμένου Αυτοκινήτου κατά την έναρξη της μίσθωσης, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του Μισθωτηρίου Συμβολαίου. β) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου που οφείλεται σε σύγκρουση, εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους αυτού του Συμβολαίου και έχει δεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» κατά την έναρξη της μίσθωσης, Εάν ο μισθωτής δεν δεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» η ευθύνη του παραμένει στο ακέραιο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση όπως αυτή καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο της TCR γ) Περαιτέρω ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην TCR κατά την λήξη της μίσθωσης, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά: α) Όλες οι χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, βάσει των τιμών, που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό. β) Όλες τις αναγκαίες χρεώσεις για συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα, τα ασφάλιστρα για την Κάλυψη Κλοπής, την Απαλλαγή Ευθύνης, την Προσωπική Ασφάλιση και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που προβλέπεται από τους όρους του Συμβολαίου ή από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση. δ) Οποιαδήποτε έξοδα της TCR, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης. ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόστιμα δικαστικά και άλλα έξοδα, που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην TCR λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν για τις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η TCR. Στην τελευταία περίπτωση ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους. στ) Οποιοδήποτε ποσό μπορεί να απαιτηθεί για την αντικατάσταση ελαστικών που καταστράφηκαν, καθώς και την επισκευή οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου. ζ) Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα. η) Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. η) Για κράτηση αυτοκινήτου εκτός Θεσσαλονίκης και για συγκεκριμένα μοντέλα στη Θεσσαλονίκη, είναι απαραίτητη η προκαταβολή 10% του συνολικού ποσού μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης. ι) Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί καθαρό, κυρίως εσωτερικά, σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει χρέωση 100€.

4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κλπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της TCR. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου. β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα. γ) Για να συμμετέχει και ακολουθεί αγώνες ταχύτητας. δ) Για υπενοικίαση σε τρίτους. ε) Εάν ο Μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού. ζ) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έχει εγκριθεί από την TCR και αναγραφεί στο σχετικό χώρο που υπάρχει στην εμπρός πλευρά του συμβολαίου αυτού. η) Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κλπ. ι) Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της TCR.

5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου υποχρεούται να ειδοποιήσει την TCR μέσα σε 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες, τόσο της αρχικής σύμβασης, όσο και της παράτασης είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάσταση του.

6. ΕΥΘΥΝΗ Η TCR ευθύνεται μόνο για απώλεια ή ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή σε βαριά αμέλεια της (της TCR) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η TCR δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της.

7. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κλπ) ο Μισθωτής υποχρεούται αμέσως να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία. β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων. γ) Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων. δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την TCR. ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. στ) Να συμπληρώσει και υπογράψει δήλωση ατυχήματος. ζ) Να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην TCR.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ α) Η TCR παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο. β) Ο Μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και όλοι οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεχθεί προσωπική ασφάλιση κατά την έναρξη της μίσθωσης, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της TCR ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο. γ) Οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του επιβάτη. Η TCR δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κ.λπ. αυτών CDW : ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ 700€ ΜΕΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B&C KAI 1000€ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D&E FDW: ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ δ) Τα ελαστικά του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία Ασφάλεια σε περίπτωση ζημίας ή φθοράς αυτών. ε) Η Ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημιές (CDW) δεν καλύπτει καμιά ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) και σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Μισθωτής συναινεί στην καταγραφή των προσωπικών Αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η TCR έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά όταν ο Μισθωτής κατά την μίσθωση κάνει λανθασμένες δηλώσεις ή όπου ο Μισθωτής παραβαίνει τους όρους του συμβολαίου αυτού.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α) Το αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της TCR. Το παρόν είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο. β) Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή. γ) Ομοίως σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. δ) Το συμβόλαιο αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της TCR και το Μισθωτή. ε) Η TCR δεν μπορεί να παραιτηθεί από δικαιώματά της που απορρέουν από τον νόμο και το παρόν συμβόλαιο.

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την μίσθωση αυτή μεταξύ της TCR και του Μισθωτή θα υπάγεται στη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου, γίνεται αντικατάσταση του οχήματος, στην περιοχή που βρίσκεται ο πελάτης, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση ατυχήματος, αν επιθυμεί ο πελάτης αντικατάσταση του οχήματος, θα πρέπει να μεταβεί ο ίδιος στα γραφεία μας για να παραλάβει το νέο αυτοκίνητο.